ekonomia

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Od pracy księgowego zależy funkcjonowanie każdej firmy. W dzisiejszych czasach księgowy musi być fachowcem zajmującym się rachunkowością, umieć prowadzić ewidencję zdarzeń na podstawie dowodów księgowych czy prowadzić księgi rachunkowe. Do jego zadań należy także sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych, współpraca z audytorami, kontrolerami, urzędnikami z różnych instytucji państwowych (np. z Urzędem Skarbowym, izbami celnymi czy GUS). Zajmuje się także sprawdzaniem rzeczywistego stanu aktywów i pasywów organizacji, przewidywaniem wpływu decyzji zarządu na płynność finansową organizacji, czy wreszcie ustalaniem wyniku finansowego. Dodatkowo musi dokonywać transakcji na koncie bankowym organizacji. W ramach księgowości wyróżniamy następujące specjalności: audyt wewnętrzny, controlling, rachunkowość, rachunkowość i finanse, doradztwo finansowe i podatkowe.  Czy wiesz, że księgowość często nazywana jest „językiem biznesu”? Język biznesu musi zmieniać się i dopasowywać do potrzeb i wymagań zewnętrznych i wewnętrznych odbiorców. Program studiów prezentowanej specjalności uwzględnia najnowsze tendencje rozwoju tej dyscypliny w Polsce i na świecie.  Programy kształcenia  zapewniają nade wszystko zdobycie przez absolwentów umiejętności praktycznych. Wykładowcami są praktycy mający świetny kontakt ze studentami, jednocześnie posiadający uznany dorobek naukowy. Uczelnia oferuje doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe, sale dydaktyczne i świetnie wyposażoną bibliotekę. Na stanowiskach specjalistów w zakresie rachunkowości i przeprowadzania audytów w przedsiębiorstwie zarobki są bardzo wysokie.

 

Efekty kształcenia na specjalności: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

W zakresie wiedzy

Student ma wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej oraz podatkowej, zna podstawowy systemy i metody rachunkowości zarządczej, charakteryzuje elementy sprawozdawczości finansowej, zna zasady prowadzenia audytu.

W zakresie umiejętności

Absolwent posiada umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i weryfikacji poprawności księgowania dokumentów księgowych, sporządza i analizuje sprawozdania finansowe i podatkowe, posiada praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, tworzenia oraz analizy funkcjonowania komórek kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w instytucjach działających w sektorze prywatnym jak i publicznym.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent ma wpływ na rzeczywistość, jest zdolny do podejmowania efektywnych decyzji strategicznych, dokonuje oceny i formułuje opinii, potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role.

Perspektywy zawodowe

Studia umożliwią pracę jako: główny księgowy, samodzielny księgowy, controller,  specjalista ds. rachunkowości zarządczej, dyrektor finansowy przedsiębiorstwa, audytor. Nabyte w trakcie studiów umiejętności ułatwią także uzyskanie uprawnień do prowadzenia biura rachunkowego. Będą również stanowiły dobrą podstawę do dalszych przygotowań w procedurze egzaminacyjnej na biegłego rewidenta i audytora.

Rachunkowość i audyt w przedsiębiorstwie

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa

Własna firma

Kadry i płace