Projekt pt. „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodzie technik informatyk i technik cyfrowych  procesów graficznych”

O Projekcie

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia. Mogą w nich uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji z zawodu technik informatyk oraz technik procesów cyfrowych przez 60 kobiet i mężczyzn.

W projekcie zostaną zrealizowane 3 kursy:

 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy E.13.Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami -  372 godziny lekcyjne
 2. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami -  456 godziny lekcyjne
 3. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych - 390 godziny lekcyjne 

Planowany termin uruchomienia szkoleń - 15/21 kwietnia 2018r. Planowane zakończenie zajęć - ok. 10 maja 2019r.

Kursy kończą się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie ( stosowne zaświadczenie wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) - planowany termin egzaminów : czerwiec/lipiec 2019r.  Uczestnictwo w projekcie jest  całkowicie bezpłatne.

Szkolenia będą realizowane będą zgodnie z obowiązującą podstawą programową, wg:

 1. rozp. MEN z dnia 23.12.2011 r. w spr. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7),
 2. rozp. MEN z 13.12.2016 r. w spr. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 3. rozp. MEN z dnia 7.02.2012 r. w spr. podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184),
 4. rozp. MEN z dnia 11.01.2012 r. w spr. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 5. rozp. MEN z dnia 16.10.2012 r. zmieniającego rozp. w spr. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1152).na podst. art. 70 ust. 4 ustawy z 7.09. 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – określającego tryb i warunki organizowania praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

GRUPA DOCELOWA:

Na kursy mogą zapisać się  osoby dorosłe (ukończony 18 - rok życia) z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

MIEJSCE REALIZACJI:

Kursy realizowane będą w nowocześnie wyposażonych laboratoriach komputerowych w siedzibie Uczelni przy ulicy Artyleryjskiej 3f w Olsztynie. Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym (sobota - niedziela)  średnio co dwa tygodnie - po 8 godzin lekcyjnych każdego dnia. W grupach 20-23 osobowych

Dodatkowe ułatwienia dla uczestników projektu:

 1. Zwrot kosztów za dojazd dla osób zamieszkujących min. 50 km od miejsca realizacji kursów.
 2. Zwrot kosztów za nocleg dla osób zamieszkujących min. 50 km od miejsca realizacji kursów.
 3. Zwrot  kosztów opieki dla osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi.

Rekrutacja do projektu pt. „Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodzie technik informatyk i technik cyfrowych  procesów graficznych”, na kwalifikację:

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

W związku ze skompletowaniem grupy oraz tworzeniem listy przyjętych oraz listy rezerwowej zamykamy rekrutację na kurs E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Osoby, które złożyły dokumenty na kwalifikację E.13 zostaną poinformowane mailem o dalszym toku procesu rekrutacji. Lista osób przyjętych oraz lista rezerwowa - stan na dzień 19.03.2018r. w załączniku.

 

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

W związku ze skompletowaniem grupy oraz tworzeniem listy przyjętych oraz listy rezerwowej zamykamy rekrutację na kurs E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Osoby, które złożyły dokumenty na kwalifikację E.14 zostaną poinformowane mailem o dalszym toku procesu rekrutacji. Lista osób przyjętych oraz lista rezerwowa - stan na dzień 26.02.2018 r. w załączniku.

 

 

 

 

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

W związku ze skompletowaniem grupy oraz tworzeniem listy przyjętych oraz listy rezerwowej zamykamy rekrutację na kurs A.25 - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych. Osoby, które złożyły dokumenty na kwalifikację A.25 zostaną poinformowane mailem o dalszym toku procesu rekrutacji. Lista osób przyjętych oraz lista rezerwowa  w załączniku.

UWAGA

ZAJĘCIA W DNIU 8 WRZEŚNIA 2018 r. ZOSTAŁY ODWOŁANE.

ZAJĘCIA W DNIU 9 WRZEŚNIA 2018 r. REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

BIURO PROJEKTU

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn

pokój 404/3  (III piętro)

Rekrutacja:  

pokój 111, parter/ pokój 404/3, III piętro

tel. 89 651 06 66 / 89 651 06 55