Studia Podyplomowe

DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU KARIERY

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające pełnienie roli doradcy zawodowego młodzieży i osób dorosłych, doradcy personalnego, a także specjalisty ds. rozwoju personelu organizacji.

Adresaci studiów 

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do świadczenia usług doradztwa zawodowego i personalnego w:

 1. urzędach pracy,
 2. ochotniczych hufcach pracy,
 3. centrach aktywizacji zawodowej,
 4. agencjach zatrudnienia, agencjach pracy tymczasowej,
 5. agencjach doradztwa personalnego,
 6. akademickich biurach karier,
 7. zakładach pracy w działach personalnych lub szkoleniowych,
 8. ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie,
 9. organizacjach pozarządowych oraz w innych instytucjach działających na rzecz młodzieży i osób dorosłych.

Studia skierowane są również do innych osób, które ze względu na charakter pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką doradztwa zawodowego, personalnego i coachingu kariery.

 

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • zna i rozumie istotę doradztwa zawodowego i coachingu kariery,
 • analizuje rynek pracy oraz zachodzące na nim procesy i kierunki zmian,
 • ma umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia indywidualnego oraz grupowego procesu doradczego i coachingowego,
 • potrafi przygotować indywidualne ścieżki kariery zawodowej,
 • zna i wykorzystuje w praktyce metody i techniki zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 220 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota - niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu kariery, psychologii rozwojowej, osobowości i motywacji, diagnozy, zawodoznawstwa, metodyki poradnictwa zawodowego i coachingu kariery, rynku pracy, prawa pracy, przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  2900 zł

Opłata ratalna - 3x1050 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Dokumenty

 1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia.
 2. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. 1 zdjęcie.

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli