Studia Podyplomowe

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

Adresaci

Studia skierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia wyższych studiów wyższych, posiadających  uprawnienia do nauczania, które pragną zdobyć uprawnienia do nauczania informatyki i zajęć komputerowych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Organizacja studiów

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników WSIiZ,  specjalistów z innych ośrodków naukowych oraz praktyków dysponujących dużym doświadczeniem i wiedzą . Studia trwają 3 semestry, są prowadzone głownie metodą warsztatową, w  trakcie ich trwania realizowanych jest  60 godzin praktyk. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie. Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa - 

Opłata ratalna -

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Program studiów zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela .

Absolwent jest przygotowany do  realizowania zadań określonych w podstawie programowej nauczania informatyki i zajęć komputerowych w różnych typach szkół. 

 Dokumenty

  1.  Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  2.  Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym
  3.  Kserokopia dowodu osobistego.
  4. 1 zdjęcie.

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli