Studia Podyplomowe

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA NAUCZYCIELI

Celem studiów jest przygotowanie do nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” w szkołach ponadpodstawowych, a także do prowadzenia zajęć szkolnych i pozaszkolnych z zakresu przedsiębiorczości, zarówno z obszaru planowania i rozwoju kariery zawodowej oraz przygotowania do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Absolwenci studiów podyplomowych Przedsiębiorczość dla nauczycieli, uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” zgodnie z podstawą programową przedmiotu określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.

 Adresaci studiów

 • nauczyciele  szkół ponadpodstawowych (liceów, techników, zasadniczych szkół branżowych), którzy chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”,
 • nauczyciele, wychowawcy i specjaliści szkół i placówek oświatowych, których elementem pracy jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych u młodzieży i osób dorosłych,
 • szkoleniowcy, trenerzy, doradcy zawodowi, pracownicy instytucji rynku pracy, poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych, akademickich biur karier, którzy chcą uzyskać przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć/szkoleń z zakresu przedsiębiorczości (planowania i rozwoju kariery zawodowej, przygotowania do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej).

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.
Studia trwają 3 semestry i obejmują 324 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki). Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa - 

Opłata ratalna -

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Program studiów zgodny jest z wymogami zawartymi w : Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 1. Prakseologiczne aspekty przedsiębiorczości
 2. Psychologia rozwoju człowieka
 3. Planowanie i rozwój kariery zawodowej
 4. Rynek pracy
 5. Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
 6. Psychologia promocji i reklamy
 7. Makroekonomia/Mikroekonomia w gospodarce rynkowej
 8. Rynkowe instytucje finansowe
 9. System podatkowy
 10. Prawo pracy w praktyce
 11. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
 12. Zakładanie działalności gospodarczej
 13. Biznesplan
 14. Interakcje społeczne w pracy zawodowej
 15. Etyka w biznesie w relacjach pracowniczych
 16. Trening umiejętności interpersonalnych
 17. Metodyka nauczania przedsiębiorczości (m.in. aktywizujące techniki kształcenia, metoda projektu, ocenianie kształtujące, planowanie i organizacja warsztatów)
 18. Technologie informatyczne w nauczaniu przedsiębiorczości
 19. Praktyka

Dokumenty

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.
 5. 1 aktualną fotografię,

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli