Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycielskie - przygotowanie pedagigiczne

Celem studiów jest przekazanie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się; przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej; przygotowanie do samodzielnej, kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; przygotowanie do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

Studia kwalifikacyjne, nadające kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej, na stanowisku nauczyciela, zgodnie z przygotowywanym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - ZOBACZ FILM

 

Absolwent będzie miał uprawnienia do: 

  • zajmowania stanowiska nauczyciela i prowadzenia zajęć merytorycznych w polskim systemie edukacyjnym, względnie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (świetlica szkolna, internat itp.),
  • realizacji treści programowych w różnych formach dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
  • podejmowania i organizowania działań edukacyjnych, wykraczających poza ramy zajęć szkolnych (współpraca ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym, rówieśniczym, jako czynnik wspomagający proces edukacyjny),
  • samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań w obszarze rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym.

 

 

 

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa - 3100 zł

Opłata ratalna: I rata 300 zł, II rata 1575 zł, III rata 1575 zł

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

w trakcie aktualizacji

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 3 semestry.

 

Dokumenty

  1. Wygenerowane z systemu eRekrutacja podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.
  2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. Kserokopię dowodu osobistego.
  4. 1 aktualną fotografię,

 

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli