Studia Podyplomowe

RESOCJALIZACJA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do organizowania i prowadzenia pracy resocjalizacyjnej zarówno w instytucjach
o charakterze zamkniętym, jak i w środowisku otwartym z jednostkami i grupami niedostosowanymi społecznie oraz działań profilaktyczno-wychowawczych z osobami przejawiającymi symptomy niedostosowania społecznego, z osobami uzależnionymi, z osobami wykazującymi trudności wychowawcze oraz wykluczonymi społecznie, a także projektowania i ewaluacji działań z zakresu profilaktyki społecznej.

 

STUDIA PODYPLOMOWE „Resocjalizacja i profilaktyka społeczna ” - Dofinansowanie do 80%!

Kotarbiński, jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji! Co musisz zrobić?

1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) TUTAJ i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi:  TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan

2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR :POBIERZ

3. Podaj numer usługi: 2019/06/03/8833/410785.

do zobaczenia na studiach...

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, osób, które pracują lub chcą pracować z osobami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

w szczególności w takich miejscach, jak:

 • zakłady karne i areszty śledcze,
 • pogotowia opiekuńcze i policyjne izby dziecka,
 • policja i straż miejska,
 • placówki terapeutyczne, socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne dla dorosłych,
 • ośrodki readaptacji społecznej.

Studia skierowane są również do

 • kuratorów sądowych i kandydatów na kuratorów sądowych, mediatorów sądowych,
 • pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie,
 • organów samorządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania patologii społecznej, profilaktyki przestępczości i resocjalizacji,
 • działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pomocą byłym skazanym,
 • innych osób, które ze względu na charakter pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką resocjalizacji i profilaktyki społecznej.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

Program obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej, niedostosowania społecznego, diagnozy, patologii społecznych, podstaw prawnych resocjalizacji, metodyki pracy resocjalizacyjnej, poradnictwa edukacyjno-zawodowego w resocjalizacji, przygotowania programów profilaktycznych.

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • zna i rozumie istotę pracy resocjalizacyjnej oraz profilaktyki społecznej,
 • posiada umiejętności diagnostyczne w obszarze problemów związanych z niedostosowaniem społecznym,
 • zna i wykorzystuje w praktyce metody pracy z jednostkami grupami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie,
 • potrafi tworzyć optymalne programy profilaktyczne dostosowane do odpowiednich jednostek i grup.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  2200 zł.

Opłata ratalna - 2 x 1200  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Dokumenty

 1. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. 1 zdjęcie.

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli