Studia Podyplomowe

SOCJOTERAPIA

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych lub wykorzystywania metod socjoterapeutycznych w pracy z grupami niedostosowanymi społecznie, osobami posiadającymi problemy w funkcjonowaniu społecznym, z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi i innymi trudnymi zachowaniami.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 • nauczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków socjoterapii
 • i młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
 • wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Studia adresowane są także do osób, które pracują lub chcą pracować z osobami
z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, w szczególności w takich miejscach, jak:

 • szkoły i placówki oświatowe (wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy szkolni),
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, bursy, internaty, pogotowia opiekuńcze),
 • ośrodki terapeutyczne, socjoterapeutyczne, readaptacji społecznej, resocjalizacyjne,
 • młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej,
 • świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe,
 • ośrodki kuratorskie,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • kluby integracji społecznej,
 • ośrodki uzależnień.

Studia skierowane są również do:

 • kuratorów sądowych i kandydatów na kuratorów sądowych,
 • pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie,
 • asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej,
 • działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się realizacją zadań na rzecz dzieci, młodzieży, rodziców i rodzin z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym,
 • innych osób, które ze względu na charakter pracy lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką socjoterapii.


Słuchacz po ukończeniu studiów

 • zna i rozumie istotę pracy socjoterapeutycznej,
 • posiada umiejętności diagnostyczne w obszarze zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych,
 • zna i wykorzystuje w praktyce metody i techniki socjoterapeutyczne,
 • potrafi tworzyć optymalne programy socjoterapeutyczne dostosowane do odpowiednich grup.


Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa - 

Opłata ratalna -

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia studiów jest pozytywna ocena z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 3 semestry i obejmują 244 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki. Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, prowadzone są głównie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota - niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.


Dokumenty

 • Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 • Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 • Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.
 • 1 aktualną fotografię,

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl