Studia Podyplomowe

TRANSPORT I LOGISTYKA

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym w dobie społeczeństwa wiedzy i przygotowanie go do wykonywania zawodu menedżera w przedsiębiorstwach. Studenci przygotowani są do pracy we wszystkich przedsiębiorstwach, m. in. transportowych, spedycyjnych, logistycznych, komórkach innych przedsiębiorstw i instytucji odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, zbytu, spedycji i transportu oraz obrotu towarowego w krajowej i międzynarodowej skali, ze szczególnym uwzględnieniem rynków UE oraz odpowiedzialnych za funkcjonowanie transportu własnego przedsiębiorstw.

 

STUDIA PODYPLOMOWE „ Transport i logistyka” - Dofinansowanie do 80%!
"Kotarbiński", jako podmiot uprawniony przez PARP do świadczenia usług rozwojowych, zaprasza na studia podyplomowe z możliwością refundacji!. Co musisz zrobić?

1. Wybierz ofertę z Bazy Usług Rozwojowych (BUR): KLIKNIJ TUTAJ, i zgłoś się do jednego z Operatorów, który prowadzi rekrutację i podpisze z Tobą umowę na refundację usługi: TECHPAL lub Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych  Lewiatan.

2. Operatorowi wskaż ofertę naszego kursu z BUR : POBIERZ

3. Podaj numer usługi: 2019/06/03/8833/411694.

do zobaczenia na studiach...

Adresaci studiów

 • kadra zarządzająca/kierownicza przedsiębiorstw,
 • pracownicy odpowiedzialni za logistykę w przedsiębiorstwie
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Słuchacz po ukończeniu studiów

 • posiada wiedzę z podstaw zarządzania strategicznego
 • posiada pogłębioną wiedzę z logistyki produkcji, dystrybucji i zaopatrzenia oraz towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa
 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w zakresie zarządzania logistyką
 • potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych w zakresie logistyki  w przedsiębiorstwach
 • wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu logistyki w pracy zawodowej

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  2200 zł.

Opłata ratalna - 2 x 1200  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Program studiów zgodny jest z: Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520)

 1. Zarządzanie
 2. Zarządzanie jakością
 3. Podstawy logistyki
 4. Organizacja transportu i spedycji
 5. Ekonomika transportu
 6. Logistyka zaopatrzenia
 7. Logistyka produkcji
 8. Logistyka dystrybucji
 9. Gospodarka magazynowa
 10. Towaroznawstwo, opakowalnictwo, przechowalnictwo
 11. Rachunek kosztów w transporcie i logistyce
 12. Systemy IT w transporcie i logistyce
 13. Prawo ubezpieczeniowe i transportowe
 14. Ładunkoznawstwo

Dokumenty

 1. Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. 1 zdjęcie.

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli