ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej sposobów zarządzania innowacjami w tworzeniu strategicznych przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Studia przygotowują potencjalnych przedsiębiorców oraz kadrę kierowniczą i specjalistów przedsiębiorstw do umiejętnego łączenia myślenia strategicznego o rozwoju przedsiębiorstwa ze skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami innowacyjnymi umożliwiającymi poprawę pozycji rynkowej firm w dynamicznie zmieniającym się jej otoczeniu. Studia dają możliwość poznania i nabycia podstawowych umiejętności stosowania metod twórczego myślenia w projektowaniu innowacji marketingowych, produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Adresaci studiów

 1. Osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.
 2. Osoby pracujące na własny rachunek, które chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Kadra kierownicza i specjaliści ds. marketingu i sprzedaży, produkcji, logistyki, , konstruktorzy i technolodzy przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.
 4. Osoby, które chcą nabyć kompetencje do zarządzania przedsięwzięciami innowacyjnymi.


Słuchacz po ukończeniu studiów

 1. Zna i wykorzystuje w praktyce podejście zarządzania strategicznego w procesie tworzenia przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa.
 2. Potrafi identyfikować i strukturalizować kluczowe problemy dla rozwoju przedsiębiorstwa.
 3. Zna metody i techniki zarządzania projektami innowacyjnymi.
 4. Zna możliwości wykorzystania informatyki w zarządzaniu przedsięwzięciami innowacyjnymi.
 5. Zna zasady kierowania zespołami innowacyjnymi.
 6. Zna metody twórczego myślenia w projektowaniu innowacji marketingowych, produktowych, procesowych i organizacyjnych i potrafi się tymi metodami posługiwać
 7. Zna zasady wprowadzania innowacyjnych zmian w organizacji.
 8. Zna i wykorzystuje w praktyce metody i techniki ewaluacji projektów innowacyjnych zna prawo własności przemysłowej i zasady patentowania wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.
 9. Umie przewidywać i oceniać skutki podejmowanych decyzji i działań dla rozwoju przedsiębiorstwa, w tym oceny ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia innowacyjnego.
 10. Posiada rozwinięte umiejętności osobiste (kreatywnego myślenia, skutecznej komunikacji interpersonalnej, negocjowania, zarządzania stresem, zarządzania czasem).


Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  2200 zł.

Opłata ratalna - 2 x 1200  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

 

 

 

Program studiów

Program studiów zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.  w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011 nr 253, poz. 1520). Obejmuje m.in.:

 1. Innowacje w procesie zarządzania strategicznego i tworzenia przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa.
 2. Profil wiedzy i umiejętności innowatora w przedsiębiorstwie.
 3. Innowacje i procesy innowacyjne.
 4. Model oceny innowacyjności przedsiębiorstwa.
 5. Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie.
 6. Nowoczesne metody doskonalenia jakości.
 7. Zarządzanie projektami innowacyjnymi z uwzględnieniem projektów finansowanych z funduszy krajowych i UE.
 8. Metody i techniki ewaluacji projektów innowacyjnych.
 9. Informatykę w zarządzaniu przedsięwzięciami innowacyjnymi.
 10. Prawo własności przemysłowej. Zasady patentowania wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.
 11. Proces twórczy. Metody asocjacyjne w poszukiwaniu twórczych rozwiązań.
 12. Analizę wartości (Value Analysis, Value Engeneering) w tworzeniu innowacji produktowych.
 13. Algorytm Identyfikacji i Rozwiązywania Sprzeczności Organizacyjnych (IRSO) w projektowaniu innowacji organizacyjnych.


Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.


Dokumenty

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 aktualną fotografię.

 

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl