Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta studiów podyplomowych wspierających rozwój i podnoszących kwalifikacje z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych i nowych technologii. Interaktywne formy zajęć, gry biznesowe i warsztaty wyposażą absolwenta w umiejętności, przede wszystkim praktyczne. Brak opłaty wpisowej, czesne już od 1000 zł za semestr, dwa lub trzy semestry nauki, zajęcia dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela).

 

 

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE kliknij

Po dokonanej rejestracji, nie drukujecie Państwo wygenerowanych z systemu podań.
 

Studia podyplomowe uruchamiane w listopadzie 2017 r.
Do czasu uruchomienia studiów, nadal trwa rekrutacja.
Dołącz do grupy!
 

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu kariery - I zjazd: 18-19.11.2017 r.

 • Doradztwo zawodowe z elementami coachingu kariery - I zjazd: 18-19.11.2017 r.

 • Informatyka dla nauczycieli - I zjazd: 25-26.11.2017 r.

 • Kadry i płace w praktyce organizacji - I zjazd: 2-3.12.2017 r.

 • Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne - I zjazd: 18-19.11.2017 r.

 • Rachunkowość i controlling zarządczy - I zjazd: 18-19.11.2017 r.

 • Studia nadające kwalifikacje nauczycielskie – przygotowanie pedagogiczne - I zjazd: 18-19.11.2017 r.

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - I zjazd: 4.11.2017 r.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - I zjazd: 4-5.11.2017 r.

 • Zarządzanie i administracja - I zjazd: 18-19.11.2017 r.

 • Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - I zjazd: 18-19.11.2017 r.

 

Olsztyn

Nowe technologie

Nauki ekonomiczno-społeczne

Studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

ZASADY REKRUTACJI

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
 2. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 3. W przypadku finansowania lub dofinansowania studiów podyplomowych przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych), w tym także ze środków pomocowych UE, kryteria przyjęcia na studia podyplomowe są ustalane z uwzględnieniem zasad kwalifikacyjnych zawartych w odrębnych umowach i regulaminach.
 4. Rekrutacja na studia podyplomowe jest ciągła. Planowany termin rozpoczęcia zajęć następuje po skompletowaniu grupy.
 5. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.

DOKUMENTY:

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.
 5. 1 aktualną fotografię,

KURSY I SZKOLENIA

Kontakt  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl