Zarządzanie i inżynieria produkcji

INŻYNIERIA LOGISTYCZNA

Transport, spedycja i logistyka (w skr. TSL) stanowią krwiobieg współczesnej gospodarki. Absolwent specjalności Inżynieria logistyczna jest przygotowany do rozwiązywania szeroko rozumianych problemów logistycznych. Poza opisaną wcześniej wiedzą z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz umiejętności menedżerskie.

W zakresie kompetencji zawodowych ma zdolność rozumienia współczesnych procesów gospodarczych oraz specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności branży TSL, polityki oraz prawa gospodarczego i transportowego, ładunkoznawstwa, gospodarki opakowaniami i jednostkami ładunkowymi w transporcie, gospodarką magazynowa i spedycja ładunków.

Potrafi rozwiązywać problemy logistyczne za pomocą metod i technik inżynierskich w zakresie:

  • projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
  • zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi,
  • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
  • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
  • doboru personelu i jego szkolenia.

Absolwent może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach i centrach logistycznych, w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyka oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których jest wymagana wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Inżynieria logistyczna

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Inżynieria BHP

Produkcja Mebli

Organizacja procesów i systemów produkcyjnych

Mechatronika Przemysłowa

Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne