Zarządzanie i inżynieria produkcji

AUTOMATYZACJA PRODUKCJI I SYSTEMY MECHATRONICZNE

Efekty kształcenia na specjalności: Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć, student posiada wiedzę z zakresu stosowanych w systemach mechatroniki przemysłowej układów wykonawczych, sensoryki i aktoryki, napędów elektrycznych, robotyki i robotyzacji oraz sterowania w tym także wykorzystującego programowane sterowniki przemysłowe PLC. Zna metody oraz odpowiednie przyrządy do pomiaru wielkości mechanicznych, elektrycznych i nieelektrycznych powszechnie spotykanych w układach mechatronicznych. Opisuje i klasyfikuje metody testowania i badania urządzeń elektrotechnicznych
i elektronicznych używanych w systemach automatyki przemysłowej, przedstawia podstawowe uszkodzenia i awarie urządzeń mechatronicznych wynikające z jego eksploatacji. Określa właściwości, technologie i oprogramowanie wykorzystywane w przemysłowych sieciach mechatroniki.

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student praktycznie stosuje w zrobotyzowanych i zautomatyzowanych systemach produkcyjnych poznane komponenty mechatroniki. Projektuje, uruchamia, testuje i weryfikuje urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne, napędy elektryczne, czujniki i elementy wykonawcze stosowane w automatyce i robotyce. Posługuje się oprogramowaniem specjalistycznym ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania do projektowania systemów mechatronicznych o średniej złożoności. Programuje proste roboty przemysłowe, sterowniki PLC oraz obrabiarki CNC.
Posiada umiejętność obsługi oprzyrządowania diagnostycznego dla wybranego procesu produkcyjnego. Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem symulacyjnym umożliwiającym projektowanie układów mechatronicznych oraz zrobotyzowanych systemów produkcyjnych.

Zatrudnienie

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w specjalności Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, jak również w przedsiębiorstwach zajmujących się serwisem i implementacją układów mechatronicznych w przemyśle. Podejmie pracę w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których jest wymagana wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Nabyte umiejętności pozwolą mu także na założenie własnej firmy specjalizującej się w ogólnie pojętym serwisie przemysłowych urządzeń mechatronicznych oraz na podjęcie pracy w szkolnictwie zawodowym na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu.

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Inżynieria logistyczna

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Inżynieria BHP

Produkcja Mebli

Organizacja procesów i systemów produkcyjnych

Mechatronika Przemysłowa

Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne