Zarządzanie i inżynieria produkcji

Inżynieria BHP

Efekty kształcenia realizowane w ramach specjalności: Inżynieria BHP

W zakresie wiedzy 

Studia w ramach specjalności zapewniają uzyskanie przez studentów wiedzy specjalistycznej niezbędnej do wykonywania  zawodu w służbach bhp. Absolwent ma wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z badaniem zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy, zapobieganiem chorób zawodowych oraz wypadkom przy pracy, a także  awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia. Specjalność pozwala także zgłębić wiedzę z zakresu prawa pracy i innych aspektów prawnych bhp, organizacji pracy służb BHP, fizjologii pracy i ergonomii oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Interdyscyplinarność problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy  powoduje, że absolwenci łączą wiedzę inżynierską z umiejętnościami kierowania zespołami pracowniczymi w zakresie problematyki poruszanej w ramach specjalności.  

 

W zakresie umiejętności

Absolwent potrafi zorganizować warunki pracy w sposób gwarantujący bezpieczną i godną pracę, rozwiązywać praktyczne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, rozpoznać zagrożenia i określić sposoby przeciwdziałania im, stosować zasady ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy, komunikować się w sytuacjach kryzysowych. Ponadto, absolwent posiada umiejętności konieczne do nadzoru nad warunkami pracy, szacowania ryzyka zawodowego oraz prowadzenia szkoleń w zakresie bhp.

 

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwent studiów cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową, rozumie potrzebę zawodowego dokształcania się, jest przygotowany do uczestnictwa w różnej roli w przygotowaniu projektów w zakresie bhp, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy. 

 

Perspektywy zawodowe

Specjalność jest skierowana zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, umożliwiając tym samym podniesienie wcześniej nabytych kwalifikacji w tym zakresie, jak również dla osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy. Absolwenci specjalności posiadają kwalifikacje wymagane prawnie, do pełnienia obowiązków służby bhp i zajmowania stanowisk starszego inspektora ds. BHP (bezpośrednio po studiach), specjalisty ds. BHP (po rocznym stażu), starszego specjalisty ds. BHP (po 3 latach stażu) oraz głównego specjalisty ds. BHP (po 5 latach stażu).

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Inżynieria logistyczna

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Inżynieria BHP

Produkcja Mebli

Organizacja procesów i systemów produkcyjnych

Mechatronika Przemysłowa

Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne