REKRUTACJA 2017/2018

Rekrutacja trwa - Zapraszamy!
 

Biuro Rekrutacji jest jednostką powołaną do organizacji i obsługi procesu naboru na studia prowadzone w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Pracownicy Biura udzielają odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną i telefoniczne dotyczące rekrutacji na studia, wyjaśniają zasady kwalifikacji i pomagają w wypełnianiu dokumentów, reprezentują Uczelnię podczas targów edukacyjnych oraz dbają o aktualność stron internetowych w części dotyczącej rekrutacji na studia, we współpracy z Działem Promocji przygotowują materiały informacyjno-promocyjne na temat rekrutacji.

NOWOCZESNE STUDIA - ZOBACZ FILM

Kontakt studia I i II stopnia

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f,

pok. 111 (parter)
89 651 06 55 / 89 651 06 40

rekrutacja[at]owsiiz.edu[dot]pl

Kontakt  studia podyplomowe

 

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, pok. 404/4, (III piętro)
w godzinach 8:00 – 15:00
tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]plrekrutacja[at]owsiiz.edu[dot]pl

Kierownik Biura

mgr Dominika Małachowska
tel. 89 651 06 55
dominika.malachowska[at]owsiiz.edu[dot]pl

Godziny pracy


od 19 czerwca 2017 r. Biuro Rekrutacji czynne:

poniedziałek - piątek 08.00-16.00

soboty: 8.00-12.00

 


 

STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE​

ZASADY REKRUTACJI

 1. Przyjęcie do Uczelni na studia I stopnia w systemie niestacjonarnym na kierunki: zarządzanie, ekonomia, informatyka, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 2. O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 4. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest dostarczenie kompletu dokumetów:
 • podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową kandydata,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • kopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 2 sztuki aktualnych fotografii (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zdjęcie w formie elektronicznej na płycie CD,
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów - od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: informatyka, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • orzeczenie lekarskie o ewentualnej niepełnosprawności do uzyskania specjalnych przywilejów,
 • potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej i za legitymację elektroniczną,
 • Obywatel kraju UE, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać sie o przyjęcie na studia, dołączając do zagranicznego świadectwa dojrzałości jego polskie tłumaczenie oraz nostryfikację dokonaną przez Kuratorium Oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

Rejestracja kandydatów  i przyjęcie dokumentów na studia trwa w terminach:

I termin od 19 czerwca do 29 lipca 2017 r.,
II termin od 01 sierpnia do 23 września 2017 r.,
III termin od 25 września do 30 października 2017 r.

Podanie o przyjęcie na studia kandydaci mogą złożyć osobiście bezpośrednio w Biurze Rekrutacji (zgodnie z terminami urzędowania Biura), pok. 111, lub przesłać dokumenty za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Rekrutacji WSIiZ, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f z dopiskiem „Studia I stopnia”.

Kandydaci mogą zarejestrować się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów. Uwaga: rejestracja przez Internet nie jest konieczna, nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów.

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia I stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunki: zarządzanie, ekonomia, informatyka, mechatronika. Szczegóły postępowania określa Procedura potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Osoby, które przyjęte zostaną do uczelni na studia I stopnia na podstawie Procedury potwierdzania efektów uczenia się zostaną włączone do regularnego trybu studiów i zwolnione z realizacji przedmiotów/modułów zajęć, dla których efekty zostały uznane w procesie potwierdzania efektów uczenia się.
 3. Przystąpienie do Procedury potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatne zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza. Wysokość opłat określa Tabela Opłat obowiązująca w Uczelni.

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2017/2018)

Rodzaj opłaty Kwota w zł
Opłata administracyjna 100
Elektroniczna legitymacja studencka 17

OPŁATY MOŻNA WNIEŚĆ NA KONTO: 83 1500 1298 1212 9003 8354 0000

Bank BZ WBK O/Olsztyn

 

z określeniem tytułu wpłaty: „OPŁATA ADMINISTRACYJNA I ZA LEGITYMACJĘ”,
lub opłacić bezpośrednio w Biurze Rekrutacji przy składaniu dokumentów

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej.

Opłata za postępowanie związane z "Procedurą potwierdzania efektów uczenia się (PEU)"

Rodzaj opłaty Kwota w zł
Opłata jednorazowa (administracyjna) za przeprowadzenie Procedury PEU, niezależna od liczby przedmiotów/ modułów, o których uznanie ubiega się kandydat, wpłacana w momencie składania wniosku
o potwierdzenie efektów uczenia się.
200
Opłata zmienna za potwierdzenie efektów uczenia się, zależna od ilości punktów ECTS, o których uznanie ubiega się kandydat, uiszczana w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot. 100 za punkt ECTS

 

kliknij w ikonkę aby przejść na stronę kierunku

Zarządzanie

ZARZĄDZANIE studia licencjackie (6 semestrów)

Ekonomia

EKONOMIA studia licencjackie (6 semestrów)

Informatyka

INFORMATYKA studia licencjackie (7 semestrów)

Mechatronika

MECHATRONIKA studia inżynierskie (7 semestrów)

Zarządzanie i inżynieria produkcji

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia inżynierskie (7 semestrów)

Opłaty za zajęcia dydaktyczne (czesne) 2017/2018

Kierunek i system studiów Kwota w zł
INFORMATYKA, MECHATRONIKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
studia inżynierskie I stopnia
Niestacjonarne (3,5 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 7 390 1900
Stacjonarne (3,5 letnie) Raty Opłata semstralna **
semestr 1-7 490 2400
ZARZĄDZANIE - studia licencjackie I stopnia
Niestacjonarne (3 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 6 350 1700
Stacjonarne (3,5 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1- 6 450 2200
ZARZĄDZANIE - studia licencjackie I stopnia
Specjalność: zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Niestacjonarne (3 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 3 350 1700
semestr 4 - 6 450 2200
Stacjonarne (3 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 3 450 2200
semestr 4 - 6 570 2800
EKONOMIA - studia licencjackie I stopnia
Niestacjonarne (3-letnie) Raty Opłata semestralna**
semestr 1-6 290 1400
Stacjonarne (3-letnie) Raty Opłata semestralna**
semestr 1-6 370 1800

** Obowiązują następujące terminy płatności czesnego, opłata semestralna:

do 5 października za semestr zimowy,
do 5 lutego za semestr letni.

Czesne płatne w ratach winno być regulowane:

 1. za semestr zimowy (nieparzysty)
  5 (słownie: pięć) rat płatnych odpowiednio do:
  30 września, 5 października, 5 listopada, 5 grudnia, 5 stycznia,
 2. za semestr letni
  5 (słownie: pięć) rat płatne odpowiednio do:
  5 lutego, 5 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 5 czerwca

BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia inżynierskie (mechatronika, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji) będą zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.  Do lekarza medycyny pracy udajemy się z odpowiednim skierowaniem (plik do pobrania ze strony, poniżej). Uwaga: Skierowanie, po wydrukowaniu należy uzupełnić wpisując imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL.

Badania realizuje:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A,­ 10-449 Olsztyn

Rejestracja: tel. 89 678 83 33 i 89 678 83 13

STUDIA MAGISTERSKIE

 1. Przyjęcie do uczelni na studia II stopnia  na kierunek ekonomia lub zarządzanie (prowadzone w systemie niestacjonarnym lub stacjonarnym) następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 2. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 4. Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia II stopnia jest dostarczenie kompletu dokumentów:
 • podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową kandydata,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia suplementu do dyplomu - w przypadku kandydatów studiujących w innej niż WSIiZ Uczelni,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
 • kserokopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 2 sztuki aktualnych fotografii kandydata (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD,
 • kserokopię orzeczenia o ewentualnej niepełnosprawności dla uzyskania specjalnych przywilejów,
 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej oraz za elektroniczną legitymację studencką,

Przyjęcie dokumentów na studia trwa w terminach:

I termin od 19 czerwca do 29 lipca 2017 r.,
II termin od 01 sierpnia do 23 września 2017 r.,
III termin od 25 września do 30 października 2017 r.

Uwaga: rejestracja przez Internet nie jest konieczna, nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do Biura Rekrutacji wymaganych dokumentów.

Podanie o przyjęcie na studia Kandydaci mogą złożyć osobiście bezpośrednio w Biurze Rekrutacji (zgodnie z terminami urzędowania Biura), pok. 111, lub przesłać dokumenty za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Rekrutacji WSIiZ, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f z dopiskiem „Studia II stopnia”.

W odniesieniu do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunek ekonomia lub kierunek zarządzanie a będących absolwentami studiów I lub II stopnia na kierunkach studiów innych niż ekonomia lub zarządzanie, dokonuje się weryfikacji osiągniętych przez kandydatów na studia magisterskie efektów kształcenia w ramach ukończonych przez nich studiów i określa się różnice programowe w zakresie przedmiotów: makroekonomia, mikroekonomia, zarządzanie, finanse przedsiębiorstw, prawo, przedsiębiorczość, język obcy na poziomie biegłości B2. W roku ak. 2017/2018 realizacja różnic jest bezpłatna.

 

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2017/2018)

Rodzaj opłaty  Kwota w zł
Opłata administracyjna 100
Elektroniczna legitymacja studencka 17

OPŁATY MOŻNA WNIEŚĆ NA KONTO: 83 1500 1298 1212 9003 8354 0000, Bank BZ WBK O/Olsztyn

z określeniem tytułu wpłaty: „OPŁATA ADMINISTRACYJNA i ZA LEGITYMACJĘ”, lub opłacić bezpośrednio w Biurze Rekrutacji przy składaniu dokumentów

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej.

Ekonomia MGR

EKONOMIA MGR studia magisterskie (4 semestry)

Zarządzanie


 

ZARZĄDZANIE MGR studia magisterskie (4 semestry)

Opłaty za zajęcia dydaktyczne (czesne) 2017/2018

Kierunek i system studiów Kwota w zł
EKONOMIA, ZARZĄDZANIE
studia magisterskie II stopnia
Niestacjonarne (2 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 4 390 1900
Stacjonarne (2 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 4 490 2400

** Obowiązują następujące terminy płatności czesnego, opłata semestralna:

do 5 października za semestr zimowy,
do 5 lutego za semestr letni.

Czesne płatne w ratach winno być regulowane:

 1. za semestr zimowy (nieparzysty)
  5 (słownie: pięć) rat płatnych odpowiednio do:
  30 września, 5 października, 5 listopada, 5 grudnia, 5 stycznia,
 2. za semestr letni
  5 (słownie: pięć) rat płatne odpowiednio do:
  5 lutego, 5 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 5 czerwca

STUDIA PODYPLOMOWE

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
 2. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 3. W przypadku finansowania lub dofinansowania studiów podyplomowych przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych), w tym także ze środków pomocowych UE, kryteria przyjęcia na studia podyplomowe są ustalane z uwzględnieniem zasad kwalifikacyjnych zawartych w odrębnych umowach i regulaminach.

 4. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 15.10.2017 r. Planowany termin rozpoczęcia zajęć następuje po skompletowaniu grupy.

 5. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.

DOKUMENTY:

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.

 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.

 4. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.

 5. 1 aktualną fotografię,

Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE