REKRUTACJA  


 

Biuro Rekrutacji jest jednostką powołaną do organizacji i obsługi procesu naboru na studia prowadzone w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Pracownicy Biura udzielają odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną i telefoniczne dotyczące rekrutacji na studia, wyjaśniają zasady kwalifikacji i pomagają w wypełnianiu dokumentów, reprezentują Uczelnię podczas targów edukacyjnych oraz dbają o aktualność stron internetowych w części dotyczącej rekrutacji na studia, we współpracy z Działem Promocji przygotowują materiały informacyjno-promocyjne na temat rekrutacji.

NOWOCZESNE STUDIA - ZOBACZ FILM

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA kliknij trwa do 30 października 2018 r. (studia I i II stopnia) na studia podyplomowe do 15.10.2018 r.

Kontakt studia I i II stopnia

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f,

pok. 111 (parter)

kom.: 516 150 561
89 651 06 55 / 89 651 06 40

rekrutacja[at]owsiiz.edu[dot]pl

Kontakt  studia podyplomowe

 

10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f, pok. 404/4, (III piętro)
w godzinach 8:00 – 15:00
tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55
kom. 667 737 817

e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]plrekrutacja[at]owsiiz.edu[dot]pl

Kierownik Biura

mgr Dominika Małachowska
tel. 89 651 06 55
dominika.malachowska[at]owsiiz.edu[dot]pl

Godziny pracy


Biuro Rekrutacji czynne:

 

poniedziałek - piątek 8.00-15.30

 

soboty 8.00-12.00

 

 


 

STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE​

ZASADY REKRUTACJI

 1. Przyjęcie do Uczelni na studia I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunki o profilu praktycznym: zarządzanie,  informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 2. O przyjęcie na studia I stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.
 3. Rekrutacja na studia odbywa się w formie elektronicznej, zwanej eRekrutacją.
 4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 5. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest dostarczenie kompletu dokumentów:
 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu),
 • kopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami) (oryginał do wgladu),
 • 2 sztuki aktualnych fotografii (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zdjęcie w formie elektronicznej na płycie CD,
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów - od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: informatyka, mechatronika, zarządzanie
  i inżynieria produkcji,
 • orzeczenie lekarskie o ewentualnej niepełnosprawności do uzyskania specjalnych przywilejów,
 • potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej i za legitymację elektroniczną,
 • Obywatel kraju UE, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP może ubiegać sie o przyjęcie na studia, dołączając do zagranicznego świadectwa dojrzałości jego polskie tłumaczenie oraz nostryfikację dokonaną przez Kuratorium Oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

Rejestracja internetowa oraz przyjęcie dokumentów na studia trwa w terminie:

 

w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc na kierunkach możliwe jest ubieganie się o przyjęcie na studia w terminie do 30.10.2018 r.

 

Należy zarejestrować się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów. Wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia wraz z dokumentami należy złożyć bezpośrednio w Biurze Rekrutacji (zgodnie z terminami urzędowania Biura), pok. 111, lub przesłać dokumenty listownie na adres:
Biuro Rekrutacji WSIiZ, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f z dopiskiem „Studia I stopnia”.

 

PROCEDURA POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 1. Poza trybem standardowej rekrutacji przyjęcie na studia I stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzania efektów uczenia się. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunki: zarządzanie, informatyka. Szczegóły postępowania określa Procedura potwierdzania efektów uczenia się.
 2. Osoby, które przyjęte zostaną do uczelni na studia I stopnia na podstawie Procedury potwierdzania efektów uczenia się zostaną włączone do regularnego trybu studiów i zwolnione z realizacji przedmiotów/modułów zajęć, dla których efekty zostały uznane w procesie potwierdzania efektów uczenia się.
 3. Przystąpienie do Procedury potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatne zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza. Wysokość opłat określa Tabela Opłat obowiązująca w Uczelni.

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2018/2019)

Rodzaj opłaty Kwota w zł
Opłata administracyjna 100
Elektroniczna legitymacja studencka 17

OPŁATY NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000

Bank BZ WBK O/Olsztyn

 

z określeniem tytułu wpłaty: „OPŁATA ADMINISTRACYJNA I ZA LEGITYMACJĘ”,
lub opłacić bezpośrednio w Biurze Rekrutacji przy składaniu dokumentów

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej.

Opłata za postępowanie związane z "Procedurą potwierdzania efektów uczenia się (PEU)"

Rodzaj opłaty Kwota w zł
Opłata jednorazowa (administracyjna) za przeprowadzenie Procedury PEU, niezależna od liczby przedmiotów/ modułów, o których uznanie ubiega się kandydat, wpłacana w momencie składania wniosku
o potwierdzenie efektów uczenia się.
200
Opłata zmienna za potwierdzenie efektów uczenia się, zależna od ilości punktów ECTS, o których uznanie ubiega się kandydat, uiszczana w semestrze, w którym realizowany jest przedmiot. 100 za punkt ECTS

 

kliknij w ikonkę aby przejść na stronę kierunku

Zarządzanie

ZARZĄDZANIE studia licencjackie (6 semestrów)

Informatyka

INFORMATYKA studia inżynierskie (7 semestrów)

Mechatronika

MECHATRONIKA studia inżynierskie (7 semestrów)

Zarządzanie i inżynieria produkcji

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia inżynierskie (7 semestrów)

Opłaty za zajęcia dydaktyczne (czesne) 2018/2019

Kierunek i system studiów Kwota w zł
INFORMATYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, MECHATRONIKA
studia inżynierskie I stopnia
Niestacjonarne (3,5 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 7 390 1900
Stacjonarne (3,5 letnie) Raty Opłata semstralna **
semestr 1-7 490 2400
ZARZĄDZANIE - studia licencjackie I stopnia
Niestacjonarne (3 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 6 350 1700
Stacjonarne (3,5 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1- 6 450 2200
ZARZĄDZANIE - studia licencjackie I stopnia
Specjalność: zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie/ zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie z elementami sprzedaży
Niestacjonarne (3 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 3 350 1700
semestr 4 - 6 450 2200
Stacjonarne (3 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 3 450 2200
semestr 4 - 6 570 2800
     
EKONOMIA - studia licencjackie I stopnia
Niestacjonarne (3 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 6 290 1400
Stacjonarne (3 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 6 370 1800

 

 

** Obowiązują następujące terminy płatności czesnego, opłata semestralna:

do 5 października za semestr zimowy,
do 5 lutego za semestr letni.

Czesne płatne w ratach winno być regulowane:

 1. za semestr zimowy (nieparzysty)
  5 (słownie: pięć) rat płatnych odpowiednio do: 30 września, 5 października, 5 listopada, 5 grudnia, 5 stycznia,
 2. za semestr letni
  5 (słownie: pięć) rat płatne odpowiednio do: 5 lutego, 5 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 5 czerwca

BADANIA LEKARSKIE

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia inżynierskie (informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, mechatronika) będą zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy.  Do lekarza medycyny pracy udajemy się z odpowiednim skierowaniem (plik do pobrania ze strony, poniżej). Uwaga: Skierowanie, po wydrukowaniu należy uzupełnić wpisując imię i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL.

Badania realizuje:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 71A,­ 10-449 Olsztyn

Rejestracja: tel. 89 678 83 33 i 89 678 83 13

STUDIA MAGISTERSKIE

 1. Przyjęcie do uczelni na studia II stopnia  na kierunek zarządzanie  (prowadzone w systemie niestacjonarnym lub stacjonarnym) następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 2. O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
 3. Rekrutacja na studia odbywa się w formie elektronicznej, zwanej eRekrutacją.
 4. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 5. Warunkiem przyjęcia kandydatów na studia II stopnia jest dostarczenie kompletu dokumentów:
 • podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową kandydata,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia suplementu do dyplomu - w przypadku kandydatów studiujących w innej niż WSIiZ Uczelni,
 • poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa dojrzałości,
 • kserokopię dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 2 sztuki aktualnych fotografii kandydata (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD,
 • kserokopię orzeczenia o ewentualnej niepełnosprawności dla uzyskania specjalnych przywilejów,
 • dowód wniesienia opłaty administracyjnej oraz za elektroniczną legitymację studencką,

Rejestracja internetowa oraz przyjęcie dokumentów na studia trwa w terminie:

 

w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc na kierunkach możliwe jest ubieganie się o przyjęcie na studia do 30 października 2018 r.

 

Należy zarejestrować się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów. Wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia wraz z dokumentami należy złożyć bezpośrednio w Biurze Rekrutacji (zgodnie z terminami urzędowania Biura), pok. 111, lub przesłać dokumenty listownie na adres:
Biuro Rekrutacji WSIiZ, 10-165 Olsztyn, ul. Artyleryjska 3f z dopiskiem „Studia II stopnia”.

 

W odniesieniu do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunek zarządzanie a będących absolwentami studiów I lub II stopnia na kierunkach studiów innych niż ekonomia lub zarządzanie, dokonuje się weryfikacji osiągniętych przez kandydatów na studia magisterskie efektów kształcenia w ramach ukończonych przez nich studiów i określa się różnice programowe w zakresie przedmiotów: ZARZĄDZANIE, MARKETING, MAKROEKONOMIA, MIKROEKONOMIA, FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PRAWO, JĘZYK OBCY NA POZIOMIE BIEGŁOŚCI B2.
 

 

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM NA STUDIA* (2018/2019)

Rodzaj opłaty  Kwota w zł
Opłata administracyjna 100
Elektroniczna legitymacja studencka 17

OPŁATY NALEŻY WNIEŚĆ NA KONTO: 77 1500 1298 1212 9005 2334 0000, Bank BZ WBK O/Olsztyn

z określeniem tytułu wpłaty: „OPŁATA ADMINISTRACYJNA i ZA LEGITYMACJĘ”, lub opłacić bezpośrednio w Biurze Rekrutacji przy składaniu dokumentów

* Absolwenci WSIiZ zwolnieni są z opłaty administracyjnej.

Zarządzanie


 

ZARZĄDZANIE MGR studia magisterskie (4 semestry)

Opłaty za zajęcia dydaktyczne (czesne) 2018/2019

Kierunek i system studiów Kwota w zł
EKONOMIA, ZARZĄDZANIE
studia magisterskie II stopnia
Niestacjonarne (2 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 4 390 1900
Stacjonarne (2 letnie) Raty Opłata semestralna **
semestr 1 - 4 490 2400

** Obowiązują następujące terminy płatności czesnego, opłata semestralna:

do 5 października za semestr zimowy,
do 5 lutego za semestr letni.

Czesne płatne w ratach winno być regulowane:

 1. za semestr zimowy (nieparzysty)
  5 (słownie: pięć) rat płatnych odpowiednio do:
  30 września, 5 października, 5 listopada, 5 grudnia, 5 stycznia,
 2. za semestr letni
  5 (słownie: pięć) rat płatne odpowiednio do:
  5 lutego, 5 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 5 czerwca

STUDIA PODYPLOMOWE

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.
 2. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje na podstawie wymaganych dokumentów oraz kolejności zgłoszeń.
 3. Rekruatcja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej eRekrutacją i trwa do 15.10.2018 r..
 4. W przypadku finansowania lub dofinansowania studiów podyplomowych przez instytucje zewnętrzne (ze środków pozauczelnianych), w tym także ze środków pomocowych UE, kryteria przyjęcia na studia podyplomowe są ustalane z uwzględnieniem zasad kwalifikacyjnych zawartych w odrębnych umowach i regulaminach.

 5. Planowany termin rozpoczęcia zajęć następuje po skompletowaniu grupy. Należy zarejestrować się za pomocą Internetowej Rejstracji Kandydatów na studia (dział REKRUTACJA/ dział STUDIA PODYPLOMOWE).

 6. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału. Od decyzji Dziekana przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Decyzja Rektora jest ostateczna.

DOKUMENTY:

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.

 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 3. Kserokopię dowodu osobistego.

 4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, realizowane w oparciu o Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r.

 5. 1 aktualną fotografię,

Pliki do pobrania: 
Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE